Ajankohtaista

»

KALATALOUSKESKUKSEN VUOSIKOKOUS 2021

»

PARIKKALA-RAUTJÄRVI-RUOKOLAHDEN KALATALOUSALUEEN PITI YLEISKOKOUKSEN PARIKKALASSA

»

KAAKONKULMAN KALATALOUSALUE PITI YLEISKOKOUKSEN

»

KIVIJÄRVEN-VALKELAN KALATALOUSALUE PITI YLEISKOKOUKSEN

»

ETELÄ-KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY:N VUOSIKOKOUS 2020

»

KORPIJÄRVEN-KUOLIMON KALATALOUSALUE ALOITTI YLEISKOKOUKSET

»

VERKON SOLMUVÄLIRAJOITUS KIVIJÄRVELLÄ JATKUU

»

KOKOUSKUTSU 2019 JA JÄSENTIEDOTE 1/2019

»

SUUR-SAIMAAN KALATALOUSALUE PITI ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN

»

PARIKKALA-RAUTJÄRVI-RUOKOLAHDEN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KAAKONKULMAN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KIVIJÄRVI-VALKEALAN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KOPRIJÄRVI-KUOLIMO KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÅYNTIIN

»

KOKOUSESITELMÄ 24.4.2018 TOIMINNANJOHTAJA VESA KARTTUNEN KKL

»

Näytä kaikkiEKKTK:n julkaisuja

»

Loppuraportti Kaakon Jokitalkkarihanke 2014-2016

»

EKO energia Kaakon Jokitalkkari raportti 2015-2016

»

Kalatalouskeskuksen toimintakertomus vuonna 2016

»

Etelä-Saimaan ja Vuoksen kalataloudellinen tarkkailuraportti 2015

»

Kalastustiedustelu: Kalasto ja kalastus Etelä - Saimaalla vuonna 2012

»

Urpalanjokialueen kehittämishankkeen loppuraportti

»

Haapaveden kalastoselvitys ja poisto- ja hoitokalastussuunnitelma

»

Raportti Haapajärven poistokalastus 2011-2012

»

Pien Saimaan koetroolauksen tulokset 2012

»

Urpalanjokialueen kehittämishankkeen vuosiraportti 2011

»

Esitelmä Haapajärven poistokalastus Valtakunnaliset kalastusaluepäivät 2012

»

Muikku 'Jump Start' hankkeen loppuraportti

»

Matkaraportti elinkeinokalatalousmatka Hollantiin 3-10.4.2011

»

Pien-Saimaan kalaston selvitys 2009

»

Näytä kaikki

Ahvenposti osakaskunnille ja kalastusalueille 2/2016

Julkaistu 2016-09-08 04:38:42

Tämä on Kalatalouden Keskusliiton ja sen jäsenjärjestöjen sähköpostin avulla osakaskunnille ja kalastusalueille levitettävä uutiskirje. Keskusliitto kokoaa kirjeeseen ajankohtaista tiedotettavaa valtakunnan tason asioista. Maakunnalliset järjestöt täydentävät viestiä osaltaan paikallisuutisilla. Palautetta ja toivomuksia uutiskirjeeseen liittyen vastaanotetaan osoitteessa kalastus@ahven.net

 

Kalastuslaki esitesarja on nyt valmis

 

Uusi Kalastuslaki esitesarja on nyt kokonaan valmis. MMM:n yhdessä kalataloustoimijoiden kanssa tuottamassa esitteessä kuvataan lyhyesti uuden lain keskeiset aiheet, lupajärjestelmä sekä pyyntimitat, saaliskiintiöt ja rauhoitusajat. Esite on saatavil­la neljällä eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäk­si. Esitettä voi tiedustella oman alueen kalatalouskeskuksesta. Esitteet löytyvät sähköisenä Kalatalouden Keskusliiton nettisivuilta:

Suomeksi http://www.ahven.net/kalastus

Ruotsiksi http://ahven.net/fiske
Englanniksi http://ahven.net/english

Venäjäksi http://ahven.net/russian

 

Hyljekorvaukset ja innovaatiot haussa

 

MMM on avannut haun Euroo­pan meri- ja kalatalousrahastos­ta rahoitettavien toimenpiteiden osalta. Ykkösryhmän kaupalliset kalastajat voivat hakea tukea hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamista saalisvahingoista. Määräaikaisessa haussa tukea voidaan myöntää olemassa olevien kalasatamien ja purkupaikkojen parantamiseen. Tukea ei voida myöntää uusien satamien raken­tamiseen. Tukea voi hakea myös kalastuksen ja vesiviljelyn inno­vaatio-ohjelmista sekä vesiekosys­teemien suojeluun ja ennallista­miseen. Hyljekorvausten osalta hakuaika päättyy 30.9.2016 ja muiden toi­menpiteiden osalta 9.9.2016.

 

Yli 250 000 maksanut kalastonhoitomaksun

 

Kalastajat maksavat nyt kalastus­maksunsa viime vuotta innok­kaammin. Kalastonhoitomaksuja oli lunastettu yli 251 000  kappaletta elokuun loppuun mennessä. Lupamaksuista saatu tulokertymä on ollut yli 8,6 miljoonaa euroa. Kalastonhoitomaksuista tuleva rahallinen kertymä vaikuttaa kuitenkin jäävän selvästi tälle vuodelle budjetoidusta määrästä.

 

Kalatalousalueiden muodostaminen vauhdissa

 

Kalatalouden alueelliset yhteistyö­ryhmät ovat kokoontuneet tiiviisti alkuvuonna. Ryhmien ensimmäi­nen tarkoitus on saada tehtyä ehdotus uusien vuonna 2019 toi­mintansa aloittavien kalatalousalu­eiden rajoista. Järvi-Suomen alueella entisis­tä yli 100 kalastusalueesta ollaan muodostamassa 56 uutta kalatalo­usaluetta. Lapissa alueet ovat jo entuudestaan suuria, joten siellä vähennystä ei juuri tapahdu. Uu­det kalatalousalueet tulevat näillä alueilla noudattamaan vesistö- ja valuma-alueiden rajoja. Rannikkoalueella työ on vielä kesken. Eniten työtä tuottaa si­sävesien ja rannikkoalueiden yh­teensovittaminen. Työn odotetaan valmistuvan marraskuussa.

 

Rekisteristä poisto uhkaa 40 000 yhdistystä

 

Yhdistysrekisteriä ylläpitävä Pa­tentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa rekisteristä toimintansa lopettaneita yhdistyksiä. Poistou­han alla on noin 40 000 yhdistystä eri puolilta Suomea. Näiltä yh­distyksiltä ei ole tullut ilmoitusta vuoden 1995 jälkeen. Osakaskuntia ei ole siivouslistalla, mutta poistaminen uhkaa useaa kalastajaseuraa ja kyläyhdis­tystä. Mikäli poistomenettelyssä mukana oleva yhdistys jatkaa toimintaansa, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti PRH:lle 12.1.2017 mennessä. Osakaskuntien kannattaa muis­taa joka vuosi tehdä vaadittavat ilmoitukset. Moni osakaskunta on hankkinut y-tunnuksen, mutta harvempi muistaa päivittää tiedot.

 

Kirjanpitovelvollisuus on muuttunut

 

Osakaskuntien kirjanpitovelvol­lisuus on muuttunut. Aiemmin osakaskunta on ollut kirjanpito­velvollinen vain, jos se harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa. Kir­janpitolakia on uudistettu 1.1.2016 voimaan tulleella lainmuutoksella. Lainmuutoksen merkitys on, että osakaskunnat jatkossa ovat aina kirjanpitovelvollisia, liike- tai am­mattitoiminnasta riippumatta. Osakaskuntien on pidettävä kahdenker­taista kirjanpitoa tarkemmin laissa säädetyllä tavalla.

 

Korkeakosken kalatie valmistui

 

Suomen kalateiden kärkikohde Kotkan Korkeakoskelle rakennettu kalatie avattiin kesäkuun alussa. Korkeakos­ken kalatie mahdollistaa lohen, taimenen ja siian emokalojen nousun Kymijokeen kalojen lisään­tymisalueille. Kymijoki on yksi hallituksen vaelluskala-kärkihankkeen pilottikohteista.

 

Täplärapu vieraslajilistalle

 

EU komissio päätti joulukuussa 2015 liittää täpläravun Euroopan Unionin vieraslajiasetuksessa määriteltyyn haitallisten vieraslajien luetteloon. EU:n vieraslajiasetus kieltää täplärapujen viljelyn ja istuttamisen. Suomi sai EU-komissiolta luvan jatkaa täpläravun pyyntiä, kauppaa ja rapujen käyttöä. Täplärapujen viljely ja istuttaminen on nyt kiellettyä – myös kannan kehitystä tukevat uudet istutukset nykyisiin täplärapuvesiin. Ylimääräiset ravut saa laskea takaisin samaan järveen josta ne on pyydetty.

 

Täpläravun levinneisyyttä selvitetään

 

Kuluvan vuoden aikana Luonnonvarakeskus (Luke) selvittää täplärapujen nykyesiintymiä ELY- ja kalatalouskeskuksille suunnatulla kyselyllä sekä internetsivujen kautta kerättävien rapuhavaintoilmoitusten avulla. Toivomme, että mahdollisimman moni kävisi täyttämässä havaintoilmoituksen tietämistään täplärapuvesistä osoitteessa http://www.vieraslajit.fi/lajit/MX.53031/show On tärkeää, että saisimme mahdollisimman todenmukaisen kuvan täplärapuesiintymistä. Jos nykyisiä esiintymiä saadaan tietoon vasta myöhempien kartoitusten yhteydessä, voidaan tunnettujen täplärapuvesien kasvanut määrä tulkita hallintastrategian epäonnistumisena ja vaatia entistä jyrkempiä hallintoimia.

 

Ankeriaat viikon tärkeiden uutisten joukkoon

 

Helsingin Sanomat listasi viikon 35 tärkeät uutiset. Kalatalouden Keskusliiton ankeriaiden maahantuonti pääsi uutisen joukkoon. Kyseessä on lapsille suunnattu helposti luettava uutistietoisku. Uutisiin voi tutustua osoitteessa http://www.hs.fi/lastenuutiset/a1472698289216

 

Yhteisaluelain muutostarpeita selvitetään

 

Eduskunta edellytti kalastuslain säätämisen yhteydessä, että yhteisaluelain muutostarpeet on arvioitava osakkaiden keskinäisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja osakaskuntatoiminnan kehittämiseksi. Maa- ja metsätalousministeriö on aloittanut muutostarpeiden kartoittamisen pyytämällä lokakuun loppuun mennessä lausuntoja. Yhteisaluelain tulkinnanvaraisuuden ja yhteisten alueiden hallintoa kuormittavien säännösten poistamiseksi Kalatalouden Keskusliitto esittää, että yhteisaluelaki tulee uudistaa kokonaisuudessaan.

 

Tenojoen uusista kalastussäännöistä sovittu

 

Suomen ja Norjan valtuuskunnat pääsivät kesän alussa sopuun Tenojoen uusista kalastussäännöksistä. Tenojoen nykyinen kalastussääntö on vuodelta 1990.  Uuden neuvottelutuloksen mukaan Tenon kalastusta rajoitettaisiin tuntuvasti vuodesta 2017 alkaen. Uusia rajoituksia on laajasti kritisoitu sekä vesienomistajien että saamelaisten oikeuksien näkökulmasta. Suomi ei ole vielä sitoutunut sopimukseen. Allekirjoittamisen jälkeen sopimuksen voimaansaattaminen käsitellään vielä Eduskunnassa.

 

Kalatalouden Keskusliiton tuotteita

 

Kalastuksenvalvojan viestimerkit uuden kalastuslain mukaisilla selkeillä teksteillä ja näkyvillä väreillä. Viestimerkkien materiaali on vedenkestävä ja luja polyeteeni, jolle voi tarvittaessa kirjoittaa asiakkaalle kohdistetun viestin. Kääntöpuolella ruotsinkieliset tekstit. Hinta 15 €/100 kpl.

 

Kalastussäädöksiä 2016 sisältää keskeiset kalataloutta käsittelevät säädökset. Uuden kalastuslain ja kalastusasetuksen lisäksi teokseen on koottu kalataloudessa tärkeitä säädöksiä kuten yhteisaluelaki, hallintolaki sekä otteita vesilaista, kielilaista ja rikoslaista. Teos on tarpeellinen käsikirja osakaskunta- ja kalastusaluetoiminnassa, kalastuksenvalvonnassa ja muille kalatalouden parissa toimiville. Hinta 15 €.

 

Suomen kalojen tunnistusopas esittää uudessa painoksessa Suomessa vakinaisesti esiintyvät kalalajit tunnistusta helpottavien upeiden värillisten piirroskuvien ja tuntomerkkien kera. Hinta 12 €.

 

Kalastuksenvalvontalomake on päivitetty uuden kalastuslain ja kalastusasetuksen mukaiseksi. Koko A4, 25 kpl 3-osaista lomaketta kussakin vihossa. Hinta 7 €.

 

Suomen Kalastuslehti on mahdollista tilata osakaskuntasi tai kalastusalueesi päätöksentekijöille. Lehdessä on paljon tärkeää tietoa uutta kalastuslakia ja -asetusta koskien. Kestotilaus 44 € ja määräaikaistilaus 45 €.

 

 

<><                <><                <><                <><

 

 

Ystävällisin terveisin,
Tapio Gustafsson

><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><>

Tapio Gustafsson
Tiedottaja - Informatör
Kalatalouden Keskusliitto - Centralförbund för Fiskerihushållning
Malmin kauppatie 26 - Malms handelsväg 26
00700 Helsinki - Helsingfors
Puh. (09) 6844 5914 - Tel. (09) 6844 5914
tapio.gustafsson@ahven.net
www.ahven.net